Duizelig

Bent u duizelig?

Draaierigheid heeft diverse oorzaken. Eerst moet er worden uitgesloten of u niet aan hoge bloeddruk lijdt.

Deskundigen geven aan dat medicijnen niet geschikt zijn bij vertigo. De meest voorkomende oorzaak zit in de drie buizen, die zich in elk oor bevinden. Kleine kristallen kunnen de beweging van vloeistof binnen in zo'n buis in een oor belemmeren. Als deze beweging niet klopt conform het andere oor, dan wordt men draaierig.

Semi-circular canals.


Geneesmiddelen zijn niet het antwoord. Houdingsoefeningen om de kristallen te verwijderen zijn het beste medicijn.

Eerst zou uw chiropractor een test moeten doen, die test wordt de Hallpark Dix test genoemd. Als deze test positief is, dan voert uw chiropractor de Epley manoeuvres uit; dit zijn gecompliceerde bewegingen.

U kunt eerst thuis de volgende, eenvoudige oefeningen doen. Soms lukt het op deze manier om van uw draaierigheid af te komen.

 1. Oefeningen altijd beginnen vanuit een zittende houding.
 2. Met gesloten ogen uw hoofd naar links draaien en daarna in deze houding op uw rechterzijde gaan liggen.
 3. Houdt u deze positie 30 seconden vast of wacht tot uw duizeligheid stopt.
 4. Ga daarna weer rechtop zitten, wacht 30 seconden.
 5. Draai nu uw hoofd naar rechts en daarna in deze houding op uw linkerzijde gaan liggen, dit houdt u ook 30 seconden aan en ga daarna weer rechtop zitten
 6. Deze oefening minimaal 5x herhalen en dit 2x per dag.

Succes. Als het binnen enkele dagen niet beter gaat, dan raadt ik u aan om een afspraak met uw chiropractor te maken, zodat hij de Epley manoeuvres kan uitvoeren.

Vertigo

Doet het rustig in het begin; duizelig heid is geen prettig verhaal. 


 • Begin de oefeningen de eerste dagen rustig. Als het geen effect heeft, dan ga plots naar beneden. Om effectief te zijn, moet de oefeningen een storing opleveren.
 • Doe het eerst met een kussen. Als het geen duizeligheid veroorzaakt, probeer het dan zonder een kussen, of zelf met uw hoofd overhellend naar beneden.
 • Doe de oefening met uw ogen dicht, en daarna mag het met uw ogen open.
 • Als u opstaat, wacht altijd 3-5 seconden, vooral als uw bloeddrukpillen slikt.
 • Een andere simpele oefening voor het evenwichtsorgaan is, wanneer u opstaat, eerst rustig rechtsom te draaien, en daarna linksom.

Cervicale facet syndroom

Vertebral artery.

Duizelig?

Bent u duizelig? Uw chiropractor heeft een eenvoudige en effectiewe aanpak.

Soms zit de bron van vertigo niet in het evenwichtsorgaan, maar in de nek. Een cervicale facet syndroom kan soms draaierigheid veroorzaken. Uw chiropractor zal u heel rustig behandelen, het kan soms de kwaal tijdelijk verergeren, en zeer zelden zelfs gevaarlijk zijn. Hij /zij zal u op de hoogte brengen van het risico.

Denk ook uiteraard aan uw bloeddruk.

NB. Als deze oefeningen lukken, stop dan niet meteen wanneer de duizeligheid verdwenen is. Herhaal de oefeningen enkele weken. De oefeningen mogen meer dan twee keer per dag gedaan worden. In het begin rustig aan, wanneer de symptomen beginnen te verdwijnen kunt u de oefeningen wat sneller doen.

In het begin zullen de klachten tijdelijk toenemen, maakt u zich hier geen zorgen over. Dit is normaal.


Did you find this page useful? Then perhaps forward it to a suffering friend. Better still, Tweet or Face Book it.

Share this page:
Enjoy this page? Then forward it to a friend. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.