Verzoek aan de heer Lewis

Beste heer Lewis,

U heeft mij in Nederland behandeld enkele jaren terug. Sindsdien heb ik al 3 andere Chiropractors geprobeerd, maar die gebruiken andere technieken die minder goed of niet werken.

Kent u misschien iemand in Nederland die dezelfde technieken als u gebruikt of iemand die u heeft opgeleid?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Leonie, Rotterdam.


Dear mister Lewis,

U have treated me a couple of years ago in the Netherlands. I have tried three other Chiropractors, but they use other techniques that work less or not at all.

Do u know someone in the Netherlands that uses the same techniques like u or somebody you have trained?

Thanks in advance for your reply.

Hello Leonie,
Heeft u contact met de heer Potgieter gehad? Helaas, zit ik hier heerlijk achter de Kaapse viooltjes!

Dr B


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Chiropractic help Questions (General).

Did you find this page useful? Then perhaps forward it to a suffering friend. Better still, Tweet or Face Book it.