Melladerm product

Is this Melladerm a medical device or a cosmetic ?

Can I safely use it for my mother here venous ulcer?

best regards
Jan Vandeputte

Hallo Jan,
Mag ik voorstellen dat u Melladerm googelen. Dit is inderdaad een medische / complementaire recept dat van de apoteek beschikbaar is. Zeer goed voor een zweer aan het onderbeen.
Mag ik iets ever brutaal vragen? Foto's nu en misschien na 6w onder behandeling met Melladerm

Rustig aan. U kan het heel veilig gebruiken. Spreek met uw huisaarts erover.

mvg,

Dr B


Comments for Melladerm product

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Melladerm
by: Jan

Melladerm wordt gemaakt door Sanomed Manufacturing en is een CE gergistreeerd product. Het is gemaakt voor Chronische wonden, maar in de samenstellingslijst die ik zal staan daar ingrediƫnten op die niet op de bijlsuiter van Melladerm staan. Of heb ik iets over het hoofd gezien ?

Hello Jan,
Ik zou met uw apoteker erover spreken. Hij/zij zal zeker op de hoogte van alles zijn.

Dr BClick here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Chiropractic help Questions (General).

Did you find this page useful? Then perhaps forward it to a suffering friend. Better still, Tweet or Face Book it.

Share this page:
Enjoy this page? Then forward it to a friend. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.