ernstige perefere neuralgie

by Adrienne van Rossum
(Pretoria, South Africa)

Ek het ernstige perefere neuralgie. Kan 'n chirop iets doen om die toestand te verlig of te verbeter? Dit was eers net voete, nou is dit tot in die middel van die kuite. Ook arms en hande. Toestand reeds 8 jaar. Ek kry behandeling van 'n neuroloog maar vind dat dit nie veel help nie. Is op medikasie - Lyrica, 300ml per dag. Dis ongeveer die maksimum dosis alhoewel die neuroloe soms meer voorskryf.In my geval het meer, slegte newe effekte veroorsaak.Ek loop reeds moeilik, wat beweeglikheid inperk en het verswakte spiere.Ek is 74 en het geen verdere gesondheidsprobleme nie. Sal bly wees as dr. Willem Botha van Krugersdorp my sal antwoord as hy nog praktiseer.Ek glo dat ons saam op skool was en ken mekaar moontlik.Op julle website vind ek geen e-pos adresse nie, anders sou ek vir hom direk geskryf het. Adrienne van Rossum, Pretoria


Hallo Adrienne,
U kunt Dr Botha direct op dit pagina vinden: https://www.chiropractic-help.com/CHIROPRACTOR-Delmas-Florida-Krugersdorp-Rooderpoort-WeltevredenPark.html

Dit is inderdaad een lastige aandoening en ik ben niet zeker of chiropractie kan voor u iets menen. Het kan geen kwaad doen om te proberen.

Heeft u enkele B vitamin prikken gehad? Dat scheelt heel wat soms.

Ik zou aan de gezonde vette opletten. Geen hydrogenated vette bijvoorbeeld, voldoende olijfolie en avocados; ik zou zonnebloem olie vermijden, maar wel veel zonnebloemzaden eten. Ga naar onze pagina, What are phytosterols? Elke zenuw heeft een omhulsel van vet; zonder dit myelin sheath kunt de zenuw geen boodschappen dragen.

Vraag van uw neuroloog of het een bijwerking van medicijnen kan zijn. Bijvoorbeeld de slechte statins voor hoge cholesterol.

Het is controversieel maar ik zou ook over de zogenoemde Banting diet van Tim Noakes denken; veel minder koolhydraten en echt vettig eten. U zal niet bijkomen. Als u Engels kan lezen, u kan alles over de Banting dieet op dit website vinden.

Graag hoor ik over enkele maanden hoe het met u gaat; doe Willem de groetjes.

Met vriendelijke groeten,

Dr B

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Chiropractors Get discovered.

Did you find this page useful? Then perhaps forward it to a suffering friend. Better still, Tweet or Face Book it.

Share this page:
Enjoy this page? Then forward it to a friend. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.